Osakeyhtiön perustaminen helpottuu

Enää alle kolme kuukautta siihen, että yksityisen osakeyhtiön voi perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa. Myös jo perustetut yksityiset osakeyhtiöt voivat luopua osakepääomastaan.

Mikä muuttuu

Osakeyhtiölaissa ehti yli 40 vuotta olla vähimmäisosakepääomavaatimus, jota on perusteltu velkojien suojalla sekä muiden maiden vastaavanlaisilla osakepääomavaatimuksilla. Koska nykyään muun muassa tilinpäätöstiedot ovat helposti saatavilla, ei vähimmäisosakepääomavaatimuksella, joka on viimeiset yksitoista vuotta ollut 2.500 euroa, ole ollut enää käytännön merkitystä velkojien suojan kannalta. On myös huomattava, että valtaosassa muita Euroopan unionin jäsenvaltioita yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimus on poistettu tai vähimmäispääoma on käytännössä olematon, joten oli aika, että Suomi seuraa esimerkkiä.

Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien yksityisen osakeyhtiön perustamisen toivotaan muutoksen myötä helpottuvan. Perustettaessa yksityistä osakeyhtiötä, perustamissopimukseen voidaan merkitä osakkeesta yhtiölle maksettava määrä nollaksi tai vain todeta, ettei osakkeesta makseta yhtiölle. Tällöin myöskään osakeyhtiön perustamisilmoitukseen ei tarvita mahdollisen tilintarkastajan antamaa tai vastaavaa selvitystä osakepääoman maksamisesta.

Osakkeista maksettavan määrän merkintä

Heinäkuun muutos ei tarkoita sitä, että yksityisellä osakeyhtiöllä ei voisi edelleen olla osakepääomaa, mikäli osakeyhtiötä perustettaessa niin halutaan. Perustettavan osakeyhtiön osakkeista mahdollisesti maksettava määrä on sidottua omaa pääomaa, vaikka vähimmäisosakepääomavaatimus poistuu, mutta osakkeista maksetut varat voidaan merkitä myös kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, mikäli osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei määrätä osakkeen nimellisarvosta.

Osakepääomasta luopuminen

On huomattava, että muutos tarkoittaa myös sitä, että jo perustetut osakeyhtiöt voivat luopua halutessaan osakepääomastaan. Tämä tapahtuu alentamalla osakepääomaa osakeyhtiölain mukaisesti. Päätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi ja joissain tilanteissa vaaditaan myös kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille.

Elinkeinotoiminnan harjoittamista toiminimellä vai osakeyhtiömuodossa?

Koska osakeyhtiöissä vastuu rajautuu osakeyhtiöön ja niin kutsutut toiminimiyrittäjät eli yksityiset elinkeinonharjoittajat ovat henkilökohtaisessa vastuussa liiketoiminnasta, on odotettavissa, että osakeyhtiöiden perustamisen suosio kasvavaa toiminimiyrittämisen kustannuksella. On kuitenkin huomattava, että vaikka yksityisten osakeyhtiöiden perustamisen on toivottukin muutoksen myötä helpottuvan, on osakeyhtiöiden hallinnollinen toiminta toiminimiyrittämistä säädellympää.

Esimerkkeinä hieman raskaammasta hallinnollisesta taakasta on mainittava se, että osakeyhtiöllä on oltava hallitus ja mikäli hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme, on hallituksessa oltava vähintään yksi varajäsen. Kun elinkeinotoimintaa harjoitetaan toiminimellä, riittää yrityksen perustamiseen yksi henkilö. On myös huomattava, että osakeyhtiöiltä vaaditaan kahdenkertaista kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laadinta, kun taas toiminimellä elinkeinotoimintaa harjoittava voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa eikä tilinpäätöstä tarvitse laatia, mikäli liikevaihto on pientä.

Mikäli osakeyhtiölainmuutoksen myötä pohtii yksityisen osakeyhtiön perustamista tai osakepääomasta luopumista, on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen tarvittavien asiakirjojen laatimiseksi.

Lisää samasta aiheesta