Luottotappioriskin hallinta

Riski luottotappioiden kärsimisestä on läsnä useimman yrityksen arjessa ja yllättävä luottotappio juuri väärällä hetkellä voi ajaa PK-yrityksen erittäin hankalaan tilanteeseen.

Ajoissa liikkeellä

Luottotappioiden välttäminen edellyttää, että on liikkeellä hyvissä ajoin. Siinä vaiheessa, kun riski on jo toteutunut, on usein liian myöhäistä toimia, sillä monet suojakeinoista eivät ole enää käytettävissä. Lähtökohtana on tietenkin asiakkaan tai muun sopimuskumppanin taustojen ja taloudellisen tilanteen selvittäminen ja seuranta.

Mikäli potentiaalinen yhteistyötaho on jo valmiiksi taloudellisessa ahdingossa, on erityisen tärkeää sopia vedenpitävistä vakuus- tai muista järjestelyistä, joilla riskit pysyvät hallinnassa. Sopimuskumppaninne ajautuminen konkurssiin tai hakeutuminen yrityssaneeraukseen voi myös muuttaa tilannetta olennaisesti ja estää laskunne maksamisen silloinkin, kun velallinen sen haluaisi maksaa.

Maksuehtojen käyttäminen

Maksuehdoilla voidaan riskejä pienentää olennaisesti. Riittävän lyhyiden maksuaikojen ohella voidaan mm. ennakkomaksujen ja etupainotteisten maksutaikataulujen avulla varmistaa, ettei saatavan määrä pääse koskaan kasvamaan liian suureksi. Jos kyse on pitkäkestoisesta projektiluontoisesta toimituksesta, on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, mikä seikka laukaisee sopimuksen mukaan maksuvelvollisuuden. Tämä seikka voi olla esimerkiksi tilaajan kirjallinen hyväksyntä välivaiheelle tai koko projektin lopputulokselle. Valitettavan usein jää kuitenkin sopimatta missä ajassa tilaajan on tarkastukset tehtävä ja koska hyväksyntä on viimeistään annettava. Tämä saattaa viivästyttää maksunsaantia kuukausikaupalla ja ajaa toimittajayrityksen taloudelliseen ahdinkoon.

Valitettavan usein jää kuitenkin sopimatta missä ajassa tilaajan on tarkastukset tehtävä ja koska hyväksyntä on viimeistään annettava.

Vakuusjärjestelyt

Vakuusjärjestelyillä voidaan luottotappioriski usein poistaa jopa kokonaan. Kysymys onkin ensisijaisesti siitä, mitä vaihtoehtoja kyseisellä asiakkaalla/sopimuskumppanilla on tarjottavana ja mitä kustannuksia siitä aiheutuu. Vakuus voi olla esimerkiksi pankkitakaus, kiinteistökiinnitys, yrityskiinnitys tai emoyhtiötakaus. Olennaista on varmistaa, että vakuuden todellinen arvo on riittävä, ja että sopiminen tapahtuu kirjallisesti ja oikein.

Toimitussopimuksen ehdot

Toimitussopimuksen tai vastaavan sopimuksen ehdoilla on usein keskeinen asema riskienhallinnassa. Ehtoihin voidaan sisällyttää monenlaisia sanktioita tai ”porkkanoita”, jotka motivoivat maksuvaikeuksissakin olevaa tahoa maksamaan ajallaan ja priorisoimaan juuri teidän yrityksenne laskut muiden edelle. Sopimusehdoilla voidaan mm. laajentaa mahdollisuuksia kuittausoikeuden käyttöön ja pidättää omistusoikeus toimitettavaan tuotteeseen.

Omistuksenpidätysehto onkin tärkeä suojakeino, sillä sen turvin voidaan toimitettu, mutta yhä maksamatta oleva tuote hakea takaisin – edellyttäen, että ehdosta on sovittu oikealla tavalla ja oikeassa vaiheessa. Kaikissa tilanteissa omistuksenpidätysehdosta ei kuitenkaan ole apua, vaan se voi olla tehoton muita velkojia tai tuotteen myöhemmin ostanutta loppukäyttäjää kohtaan.

Tapauskohtaista harkintaa

Jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään, onkin syytä arvioida asiantuntijan avustuksella tapauskohtaisesti, mitkä suojakeinot ovat juuri teidän yrityksenne kohdalla toimivimmat.

Lisää samasta aiheesta